Follow Us On
Hotline / Zalo / Viber: 093 739 5679

Chính sách bảo mật

Sự riêng tư

Khánh Nguyên Media vận hành trang web www.khanhnguyenmedia.com chuyên về dịch vụ thiết kế web, lập trình web, thiết kế ứng dụng và ứng dụng di động. Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ email, tên của bạn (“Thông tin Cá nhân”). Chúng tôi thu thập thông tin này với mục đích cung cấp Dịch vụ, xác định và giao tiếp với bạn, phản hồi các yêu cầu / thắc mắc của bạn, phục vụ các đơn đặt hàng của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (“Dữ liệu Nhật ký”). Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian trên các trang đó và các trang khác số liệu thống kê. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics để thu thập, theo dõi và phân tích loại thông tin này để tăng chức năng Dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có chính sách bảo mật của riêng họ giải quyết cách họ sử dụng thông tin đó. Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID thiết bị duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành di động, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, thông tin vị trí của bạn và các số liệu thống kê khác.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ và / hoặc để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

Thông tin liên lạc

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn bằng các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc khuyến mại và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả những thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn khi luật pháp hoặc trát đòi hầu tòa yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp và các yêu cầu hợp lý của cơ quan thực thi pháp luật hoặc để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ của chúng tôi.

Giao dịch kinh doanh

Nếu Khánh Nguyên Media tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Thông tin Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao như một tài sản kinh doanh. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Thông tin Cá nhân của bạn được chuyển giao và / hoặc trở thành đối tượng của Chính sách Bảo mật khác.

Bảo vệ

Việc bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cố gắng thực hiện và duy trì các thủ tục và thực tiễn bảo mật hợp lý, được chấp nhận về mặt thương mại, phù hợp với bản chất của thông tin mà chúng tôi lưu trữ, để bảo vệ nó khỏi bị truy cập, phá hủy, sử dụng, sửa đổi trái phép , hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương thức truyền tải nào qua internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn.

Chuyển khoản quốc tế

Thông tin của bạn, bao gồm Thông tin Cá nhân, có thể được chuyển đến – và duy trì trên – các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc các khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của khu vực tài phán của bạn. Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển thông tin, bao gồm Thông tin Cá nhân, đến Việt Nam và xử lý ở đó. Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư này, sau khi bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới có quyền truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi không liên quan đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi (“Trẻ em”). Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con bạn đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin Cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2019 và sẽ vẫn có hiệu lực ngoại trừ bất kỳ thay đổi nào trong các điều khoản của Chính sách trong tương lai, sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách Bảo mật của mình bất kỳ lúc nào và bạn nên kiểm tra Chính sách Bảo mật này theo định kỳ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách Bảo mật trên trang này sẽ cấu thành sự thừa nhận của bạn về các sửa đổi và bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật đã sửa đổi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.